Κυπριακό Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης καθώς και τα Εθνικά Σημεία Επαφής των Κρατών Μελών, διατηρούν στενή επαφή με οργανισμούς και σώματα που δραστηριοποιούνται και υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τρέχοντα έργα στα οποία συμμετέχουν οργανισμοί και φορείς από την Κύπρο. Επιπλέον μπορείτε να παρουσιάσετε το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχετε.