Κυπριακό Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης


Τα τριμηνιαία δελτία ή EMN quarterly παρέχουν στους διαμορφωτές πολιτικής και άλλους επαγγελματίες, ενημέρωση σχετικά με πρόσφατα θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και τις πολιτικές εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Το EMN quarterly έχει μορφή ενημερωτικού δελτίου.Η πλήρης έκδοση ενός quarterly παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση του θέματος που ανακύπτει, ενώ μια πιο σύντομη και συνοπτική έκδοση κάθε εγγράφου, μπορεί να διαβαστεί στο EMN quarterly News Flash.

1Έκδοση 41
1Έκδοση 40
1Έκδοση 39
1Έκδοση 38
1Έκδοση 37
1Έκδοση 36
1Έκδοση 35
1Έκδοση 34