Κυπριακό Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης


EMN Information and Awareness Raising Campaigns Working Group (EMN INFO WG)

Το EMN INFO WG υποστηρίζει την ανταλλαγή γνώσεων και προωθεί τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, φορέων της ΕΕ και σχετικών εξωτερικών εμπειρογνωμόνων όπως διεθνείς οργανισμοί, π.χ. UNHCR ή ΔΟΜ-IOM. Στόχος της Ομάδας είναι η ευαισθητοποίηση και παροχή αντικειμενικών πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου στην ΕΕ, με σκοπό την πρόληψη της παράνομης διακίνησης μεταναστών.


Annual Report on Migration and Asylum Working Group (EMN ARM WG)

Το ΕΜΝ ARM WG έχει ως στόχο τη βελτίωση και αναθεώρηση του προτύπου και του περιεχομένου της ετήσιας έκθεσης που περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου όπως αυτές συμβαίνουν σε όλα τα κράτη μέλη.


Ad-hoc Query Working Group (EMN AHQ WG)

Το ΕΜΝ AHQ WG εργάζεται στενά για τη βελτίωση της χρήσης ad-hoc ερωτημάτων ως συγκριτικού ερευνητικού εργαλείου. Τα Εθνικά Σημεία Επαφής των Κρατών Μελών θέτουν κάποιες ερωτήσεις που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα που τα ενδιαφέρει, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες από τα άλλα Κράτη Μέλη.

Statistics Working Group (EMN SWG)

Το ΕΜΝ SWG εργάζεται για τη βελτίωση των στατιστικών που εξάγονται σε σχέση με τη μετανάστευση και το άσυλο και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε μελέτες, εκθέσεις και άλλες αναφορές και δραστηριότητες του EMN.

Communication and Dissemination Working Group (EMN CDWG)

Το ΕΜΝ CDWG επικεντρώνει τη στρατηγική του στην προβολή του EMN μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων διαδικτυακών εργαλείων. Καθώς η προβολή του Δικτύου είναι ζωτικής σημασίας, η ομάδα εργασίας συνεργάζεται με τα Κράτη Μέλη για την ανάπτυξη εθνικών σχεδίων επικοινωνίας που μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία του Δικτύου σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, η Ομάδα Εργασίας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη διάδοση και την ευρύτερη προβολή του Δικτύου μέσω του πεδίου που εξυπηρετεί.

Glossary Thesaurus Working Group (EMN GTWG)

Το ΕΜΝ GTWG αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία και τις βασικές δραστηριότητες του EMN. Πρόκειται για ένα πολύγλωσσο και πολυεπιστημονικό γλωσσάριο που περιλαμβάνει περίπου 500 βασικούς όρους στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. Για τους σκοπούς της δημιουργίας και της συνεχούς ανάπτυξής του, εφαρμόστηκε μια συγκεκριμένη Ομάδα Εργασίας. Εκπρόσωποι από τα Εθνικά Σημεία Επαφής συμμετέχουν στην ομάδα που εργάζεται για την ανάπτυξη του γλωσσάριου μέσω του καθορισμού νέων όρων που σχετίζονται με τον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου και την εναρμόνιση των όρων με άλλα γλωσσάρια. Εκπρόσωποι από άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, συμμετέχουν επίσης στην Ομάδα Εργασίας καθώς το γλωσσάρι παραμένει μια συλλογική προσπάθεια ανάπτυξης κοινής κατανόησης των όρων, των εννοιών και των ορισμών και βελτιώνει τη συγκρισιμότητα των όρων ασύλου και μετανάστευσης μεταξύ των Κρατών Μελών και της ΕΕ.

International Cooperation Working Group (EMN IC WG)

Το ΕΜΝ IC WG ιδρύθηκε το 2020. Η ομάδα εργασίας επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ομάδα εργάζεται για τις προετοιμασίες για την υποδοχή νέων κρατών μελών ως παρατηρητών στο Δίκτυο.

MigraTalk Working Group

To EMN MigraTalk Working Group στοχεύει στην προσέγγιση του ευρύτερου κοινού που ενδιαφέρεται για θέματα μετανάστευσης και ασύλου, μέσω του προγραμματισμού και του συντονισμού συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης. Τα θέματα που συζητούνται διευκολύνουν το ευρύτερο κοινό στην κατανόηση κρίσιμων ζητημάτων και θεμάτων ενδιαφέροντος.