logo
Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν στη νέα, ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι
υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο.

1. Νομικό Πλαίσιο:

1.1 Κατ' εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών, ο Υπουργός Εσωτερικών αποφάσισε, αφού ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, να εκδίδει Άδεια Μετανάστευσης σε αιτητές υπηκόους τρίτων χωρών, σε περιπτώσεις που πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

2. Επενδυτικά / Οικονομικά Κριτήρια:

2.1 Ο αιτητής υποβάλλει βεβαίωση από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου ότι έχει καταθέσει σε λογαριασμό ποσό ύψους τουλάχιστον €30.000, το οποίο θα είναι δεσμευμένο για περίοδο τριών ετών τουλάχιστον. Το εν λόγω ποσό πρέπει αποδεδειγμένα να προέρχεται από το εξωτερικό.

2.2 Ο αιτητής μαζί με τη σύζυγο του είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν στη διάθεση τους ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα ύψους τουλάχιστον €30.000. Το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται κατά €5.000 για κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο. Το εισόδημα αυτό μπορεί να προέρχεται από μισθούς για εργασία, συντάξεις, μερίσματα μετοχών, μόνιμες καταθέσεις, ενοίκια, κ.ο.κ που προέρχονται από το εξωτερικό.

2.3 Ο αιτητής καταθέτει με την αίτηση τίτλο ιδιοκτησίας ή αγοραπωλητήριο έγγραφο στο όνομα του ή/και της συζύγου του που κατατέθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για κατοικία ή άλλη οικοδομή αγοραίας αξίας €300.000 τουλάχιστον (σε αυτή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α) και επίσημες αποδείξεις για την εξόφληση ποσού €200.000 τουλάχιστον (χωρίς το Φ.Π.Α), ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης της οικίας. Νοείται ότι το υπόλοιπο της αξίας της κατοικίας θα εξοφληθεί σε λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου.

Τα προαναφερόμενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγμένα να προέρχονται από το εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι η αγορά κατοικίας θα γίνεται αποδεκτή ακόμα και όταν γίνεται στο όνομα Εταιρείας και όχι στο όνομα του αιτητή, νοουμένου ότι η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο όνομα του αιτητή, ή/και στο όνομα του αιτητή και της συζύγου του και αυτός/αυτοί είναι οι μοναδικοί μέτοχοι. Νοείται ότι σε περίπτωση που μέτοχος της εταιρείας είναι άλλο νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο μοναδικός μέτοχος του εν λόγω νομικού προσώπου είναι ο αιτητής ή/και ο αιτητής και η σύζυγος του.


2.4 Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πολιτικής, ο αιτητής είναι δυνατό να αγοράσει μέχρι και δύο μονάδες κατοικίας (διαμερίσματα ή κατοικίες), είτε μια μονάδα κατοικίας και ένα κατάστημα με εμβαδόν μέχρι 100 τ.μ., είτε μια μονάδα κατοικίας και γραφείο με εμβαδόν μέχρι 250 τ.μ., νοουμένου ότι το σύνολο της αγοραίας αξίας πληρεί τις πρόνοιες της παρ. 2.3 πιο πάνω.

Η εν λόγω αγορά πρέπει να αφορά κατοικίες που πωλούνται από την εταιρεία ανάπτυξης σε αγοραστή για πρώτη φορά. Από 7/05/2013, για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πολιτικής, δεν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις που αφορούν μεταπωλήσεις κατοικιών.

Νοείται ότι οι κατοικίες/διαμερίσματα μπορούν να είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά πρέπει να πωλούνται και οι δύο από την ίδια εταιρεία.

Σε περίπτωση ζεύγους, η ανωτέρω προϋπόθεση θα ισχύει συνολικά για το ζεύγος, δηλαδή δεν θα επιτρέπεται η απόκτηση πέραν των δύο μονάδων από το ζεύγος, σύμφωνα με τους συνδυασμούς που περιγράφονται στις τρείς παραγράφους πιο πάνω.


2.5 Εκδίδεται Άδεια Μετανάστευσης στον αιτητή με εξαρτώμενα πρόσωπα τη σύζυγο και τα παιδιά του με ηλικία κάτω των 18 ετών. ΄Αγαμα παιδιά με ηλικία από 18 μέχρι 25 ετών, μόνο όταν αυτά είναι αποδεδειγμένα φοιτητές ή σπουδαστές και τα οποία είναι οικονομικά εξαρτώμενα του αιτητή, μπορούν να υποβάλουν δική τους, ξεχωριστή αίτηση για απόκτηση άδειας μετανάστευσης. Σε τέτοια περίπτωση ο πατέρας ή η μητέρα ή/και οι δυο γονείς μαζί θα πρέπει να παρουσιάζουν επιπλέον ετήσιο εισόδημα €5000 για κάθε τέτοιο εξαρτώμενο παιδί. Σημειώνεται ότι, κάθε τέτοιο εξαρτώμενο παιδί θα υποβάλει μαζί με την αίτηση του όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στο σχετικό κατάλογο (βλέπε παρ. 7)

Νοείται ότι η εν λόγω άδεια θα ισχύει μέχρι την ηλικία των 25 ετών. Σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο επιθυμεί να αποκτήσει εκ νέου άδεια μετανάστευσης θα πρέπει να αποταθεί με βάση τα ισχύοντα κριτήρια ως ανεξάρτητο πρόσωπο.

2.6 Άδεια μετανάστευσης είναι δυνατό να παραχωρηθεί και σε παιδιά αιτητή με ηλικία πέραν των 18 ετών, που δεν είναι οικονομικά εξαρτώμενα του αιτητή, νοουμένου ότι σε καθένα από τα παιδιά αυτά αναλογεί αγοραία αξία της αποκτηθείσας ιδιοκτησίας €300.000 (δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α) τουλάχιστον, όπως περιγράφεται στην παρ. 2.3 πιο πάνω, (π.χ. σε περίπτωση που ο αιτητής έχει ένα παιδί ηλικίας 30 ετών και επιθυμεί να αποκτήσει άδεια μετανάστευσης, θα πρέπει να αγοράσει κατοικία αξίας €600.000, αν έχει 2 ενήλικα παιδιά, οικονομικά ανεξάρτητα, θα πρέπει να αγοράσει κατοικία αξίας €900.000 κοκ). Σε τέτοιες περιπτώσεις, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση πληρωμής ποσοστού τουλάχιστον 66% της αγοραίας αξίας της κατοικίας (π.χ. ποσό €400.000 για κατοικία αγοραίας αξίας €600.000).

Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση το κάθε παιδί θα υποβάλει μαζί με την αίτηση του όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα €30,000, κατάθεση σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου ποσού €30,000 το οποίο θα παραμένει δεσμευμένο για 3 χρόνια).3. Ποιοτικά Κριτήρια:

3.1 Ο αιτητής και η σύζυγος του πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα παραμονής τους και γενικότερα να μην αποτελούν με οποιοδήποτε τρόπο απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας.

3.2 Ο αιτητής και η σύζυγος του θα βεβαιώνουν ότι δεν προτίθενται να απασχοληθούν με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι ο αιτητής ή/και η σύζυγος του μπορεί να είναι μέτοχος/οι σε Εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο και τα εισοδήματα από τα μερίσματα σε τέτοια εταιρεία στην Κύπρο δεν θεωρούνται ως κώλυμα για σκοπούς απόκτησης της άδειας μετανάστευσης.

3.3 Ο αιτητής πρέπει να επισκέπτεται την Κύπρο τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο χρόνια, καθώς επίσης και η οικογένεια του που περιλήφθηκε στην άδεια μετανάστευσης του ιδίου.

3.4 Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται με την αίτηση για άδεια μετανάστευσης όπως και οι μεταφράσεις τους στην ελληνική ή αγγλική πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

4.1 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται κατευθείαν στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου (σχετικά τα τηλέφωνα 22-403921 και 22-403943). Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται τέλος €500.

4.2 Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην Κύπρο, είτε προσωπικά, είτε μέσω αντιπροσώπου θα υποβάλλονται καταχωρημένες σε συνήθη φάκελο (κάθε έγγραφο της αίτησης θα είναι διατρημένο και περασμένο στο φάκελο και αριθμημένο με μπλε μελάνι από την πρώτη σελίδα της αίτησης μέχρι την τελευταία, με ευθύνη του υποβάλλοντος την αίτηση). Στο φάκελο θα περιλαμβάνεται και έντυπο καταγραφής των εγγράφων που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, όπως και οποιωνδήποτε άλλων συμπληρωματικών εγγράφων, που θα συμπληρώνεται από τον ή εκ μέρους του αιτητή.

4.3 Η αίτηση θα τυγχάνει ταχείας επεξεργασίας από το ΤΑΠΜ και θα υποβάλλεται στην Υπουργό Εσωτερικών, μέσω του Γενικού Διευθυντή ΥΠΕΣ. Για τους σκοπούς του συγκεκριμένου τύπου άδειας μετανάστευσης, συνέντευξη με τον αιτητή θα πραγματοποιείται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις που θα κριθεί αναγκαία από το Γενικό Διευθυντή στον ΥΠΕΣ.

4.4 Το Υπουργείο Εσωτερικών θα ενημερώνει τον αιτητή ή τον αντιπρόσωπο του και το ΤΑΠΜ για την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

4.5 Ο κάτοχος άδειας μετανάστευσης οφείλει να επισκέπτεται την Κύπρο τουλάχιστον μια φορά κάθε 2 χρόνια και να τηρεί όλες τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.

5. Μεταβατικές Διατάξεις:


Μετά τη δημοσιοποίηση της παρούσας Ανακοίνωσης, οποιοσδήποτε υπήκοος τρίτης χώρας έχει υποβάλει αίτηση για άδεια μετανάστευσης κατηγορίας ΣΤ μπορεί, αν το επιθυμεί, να υποβάλει στο ΤΑΠΜ συμπληρωματικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια των παραγράφων 1 έως 4 της παρούσας Ανακοίνωσης σε νέο έντυπο αίτησης, ώστε η εξέταση της αίτησης να γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών και με βάση τα πιο πάνω κριτήρια και τη σχετική διαδικασία.


6. Χρονοδιάγραμμα έκδοσης άδειας μετανάστευσης:

Υπογραμμίζεται ότι εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρούσας Ανακοίνωσης και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που αφορούν είτε στο ποινικό μητρώο του αιτητή, είτε σε λόγους δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας, η αίτηση θα εξετάζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών με θετικό τρόπο και θα εκδίδεται άδεια μετανάστευσης.

Εκτιμάται ότι με την εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα Ανακοίνωση, η περίοδος εξέτασης της αίτησης από την ημερομηνία υποβολής της, δεν θα ξεπερνά τους 2 μήνες.


7. Έντυπα Αιτήσεων:

Διατίθενται ηλεκτρονικά τα έντυπα που έχουν ως ακολούθως:
· Έντυπο υποβολής Αίτησης (Μ.67).
· Κατάλογος (check list) των εγγράφων που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση (στα ελληνικά και αγγλικά)
· Κατάλογος (check list) των εγγράφων που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση (στα ελληνικά και αγγλικά) για ενήλικα παιδιά σύμφωνα με παρ. 2.5
· Ένορκος Δήλωση για το ετήσιο εισόδημα του αιτητή, μαζί με άλλα αποδεικτικά στοιχεία (στα ελληνικά και αγγλικά).
· Υπεύθυνη Δήλωση για τη βεβαίωση της μη απασχόλησης του αιτητή στην Κύπρο (στα ελληνικά και αγγλικά).
8. Περισσότερες Πληροφορίες:


Αρμόδιος Λειτουργόςκα Παναγιώτα Ναθαναήλ – Διοικητικός Λειτουργός ΤΑΠΜ
κα Έλενα Πιερή – Διοικητικός Λειτουργός ΤΑΠΜ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:pnathanael@crmd.moi.gov.cy
epieri@papd.mof.gov.cy
Τηλέφωνο:22 804496 / 22804495
Τηλεομοιότυπο:22 804491
Ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών: www.moi.gov.cy

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

7 Μάιου, 2013