Κυπριακό Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης


Τα Εθνικά Σημεία Επαφής υποβάλλουν κάθε έτος εκθέσεις που περιγράφουν τις πολιτικές εξελίξεις στην μετανάστευση και το άσυλο σε κάθε Κράτος Μέλος αλλά και εκθέσεις με στατιστικά δεδομένα.

1EMN Flash Introduction to the EMN Annual Report on Migration and Asylum 2021
1EMN Country Factsheet Cyprus 2021
1Annual Report on Migration and Asylum 2021- Statistical Annex
1EMN Inform Annual Report on Migration and Asylum 2021
1EMN Annual Report on Migration and Asylum 2021
1Cyprus EMN Country Factsheet 2020
1EMN Statistical Annex
1EMN Annual Report on Migration and Asylum 2020
1ΕΜΝ FLASH Introduction to the EMN Annual Report on Migration and Asylum 2020