Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Ευρωπαϊκή Ένωση


Ελεύθερη Διακίνηση στην ΕΕ


Η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών της Ένωσης αποτελεί θεμελιώδες για την ύπαρξη και τη λειτουργία της Ένωσης δικαίωμα, το οποίο προκύπτει από το άρθρο 21 παράγραφος 1 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο αυτό ορίζει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στην επικράτεια της ΕΕ, με την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις συνθήκες και τις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή τους.


Σχετικές Συνδέσεις:


Έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ»


Βοήθεια και συμβουλές προς τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειές τους.

SOLVIT – Λύσεις σε προβλήματα πολιτών της ΕΕ

Μετανάστευση:


Η Μετανάστευση βρίσκεται, διαχρονικά, υψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχος της οποίας είναι η ανάπτυξη μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τους μετανάστες που να αξιοποιεί τις δυνατότητες της νόμιμης μετανάστευσης, ενώ παράλληλα να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις προκλήσεις της άτυπης μετανάστευσης.


Τα θέματα μετανάστευσης, συζητούνται στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, όπου την Κύπρο, για τα θέματα αυτά, εκπροσωπεί ο Υπουργός Εσωτερικών.


Σχετικές Συνδέσεις:


Ευρωπαϊκή Ένωση - Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Μετανάστευση τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια

Πύλη της ΕΕ για τη Μετανάστευση (EN)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΝ)

Συμμετοχή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στις εργασίες της ΕΕ


Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης συμμετέχει ενεργά στις ενεργά στις εργασίες της Ένωσης που αφορούν στα θέματα των αρμοδιοτήτων του. Το Τμήμα συμμετέχει στις τεχνικές και στρατηγικές επιτροπές του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίες είναι ο χώρος όπου γίνεται η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα Κράτη Μέλη σε τεχνοκρατικό επίπεδο.


Επιπλέον, το Τμήμα, συμμετέχει στις επιτροπές που λειτουργούν κάτω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (γνωστές και ως «επιτροπολογία») και συστήνονται συνήθως μέσω της υιοθέτησης Οδηγιών. Στις επιτροπές αυτές γίνεται ανταλλαγή απόψεων των Κρατών Μελών με την Επιτροπή για θέματα που αφορά την εναρμόνιση και εφαρμογή των Οδηγιών της ΕΕ.


Άλλες Σχετικές Συνδέσεις:


Το Συμβούλιο της ΕΕ

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Ευρωπαϊκή Πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα - EURES

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο


No documents found


Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus