Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Έναρξη έκδοσης νέας εκδοχής εγγράφων διαμονής για πολίτες της ΕΕ και μέλη των οικογενειών τους

Ανακοινώσεις


Έναρξη έκδοσης νέας εκδοχής εγγράφων διαμονής για πολίτες της ΕΕ και μέλη των οικογενειών τους

05/08/2021

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει, ότι από τις 02/08/2021 κυκλοφορούν οι νέες εκδοχές εγγράφων διαμονής για πολίτες της ΕΕ και μέλη των οικογενειών τους. Οι νέες εκδοχές των εγγράφων αυτών είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1157 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής, που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους, που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας. Η έναρξη έκδοσης των νέων τύπων εγγράφων διαμονής, δεν επηρεάζει τις ακολουθούμενες διαδικασίες, τις αιτήσεις και τα τέλη.

Για τα έγγραφα διαμονής, που εκδόθηκαν πριν την 02/08/2021, σύμφωνα με το πιο πάνω Κανονισμό, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Οι Βεβαιώσεις Εγγραφής και Πιστοποιητικά Μόνιμης Διαμονής Πολίτη της Ένωσης και Μέλους της Οικογένειας του, που είναι επίσης πολίτης της Ένωσης, παραμένουν σε ισχύ και δεν απαιτείται η αντικατάστασή τους.

(β) Τα Δελτία Διαμονής και τα Δελτία Μόνιμης Διαμονής Μέλους Οικογένειας Πολίτη της Ένωσης που δεν είναι υπήκοος Κράτους Μέλους της Ένωσης, που λήγουν μετά τις 3 Αυγούστου 2023, καταργούνται κατά την ημερομηνία αυτή και οι κάτοχοί τους θα πρέπει σε κατάλληλο χρόνο να τα αντικαταστήσουν υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus