Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Τομέας Μετανάστευσης > ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ > Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας.

Τομέας Μετανάστευσης


Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας.
Ανακοίνωση Τύπου

Κατάργηση καταβολής τραπεζικής εγγύησης για την παραχώρηση άδειας προσωρινής παραμονής και απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών

Στις 06.12.2019 ψηφίστηκε η τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου που αφορά στην κατάργηση της υποχρέωσης του εργοδότη για την καταβολή τραπεζικής εγγύησης για σκοπούς χορήγησης άδειας προσωρινής παραμονής και απασχόλησης υπηκόου τρίτης χώρας.

Με τη νέα νομοθεσία, δεν θα απαιτείται πλέον για σκοπούς χορήγησης ενιαίας άδειας εργασίας και άδειας για εποχική εργασία σε υπήκοο τρίτης χώρας, κατάθεση τραπεζικής εγγύησης από τον εργοδότη για την κάλυψη τυχόν εξόδων απομάκρυνσης.

Στη θέση της τραπεζικής εγγύησης, θα υποβάλλεται από τον εργοδότη του υπηκόου τρίτης χώρας, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι ο εργοδότης δεσμεύεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η απομάκρυνση του.

Στις περιπτώσεις που ήδη έχει κατατεθεί τραπεζική εγγύηση ή που το ποσό αυτής έχει τεθεί στη διάθεση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, θα επιστρέφεται με την υποβολή από τον εργοδότη υπεύθυνης δήλωσης για κάλυψη των εξόδων απομάκρυνσης. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν υπηκόους τρίτης χώρας που:
(α) έχουν υποβάλει αίτηση για απασχόληση σε νέο εργοδότη,
(β) κατέχουν σε ισχύ άδεια παραμονής και απασχόλησης,
(γ) παραμένουν παράνομα στη Δημοκρατία,
(δ) παραμένουν με το καθεστώς αιτητή ασύλου.

Σε περίπτωση όπου ο εργοδότης αρνείται ή παραλείπει να επιβαρυνθεί με το κόστος απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας, τότε ο Διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης θα λαμβάνει δικαστικά μέτρα εναντίον του με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού και, ενόσω δεν καταβάλλεται από τον εργοδότη το κόστος απομάκρυνσης, ουδεμία νέα αίτηση θα εξετάζεται για τον εν λόγω εργοδότη για έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση άδειας αναφορικά με άλλο υπήκοο τρίτης χώρας.

Για την αποδέσμευση τραπεζικής εγγύησης που έχει ήδη κατατεθεί, ή για επιστροφή του ποσού της εγγύησης που βρίσκεται στη διάθεση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ο εργοδότης θα υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ή στα επαρχιακά κλιμάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για άμεση αποδέσμευση της εγγύησης ή επιστροφή των χρημάτων.

Η υπεύθυνη δήλωση καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης www.moi.gov.cy/crmd.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 22403911

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word DECLARATION TO COVER RETURN COSTS OF TCN.doc (Μέγεθος Αρχείου: 63,24Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ 15 1 2020.docx (Μέγεθος Αρχείου: 79,62Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΤΧ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 69,86Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
BCS_ΤΕΛΗ _FEES.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 163,86Kb)

No documents found

Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus