Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


Εργαζόμενοι σε Εταιρείες Ξένων ΣυμφερόντωνΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το κοινό ενημερώνεται πως τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 αναμένεται να τεθούν σε ισχύ αναθεωρημένα τέλη υποβολής αιτήσεων για εξασφάλιση αδειών εισόδου και άδειας διαμονής για απασχόληση σε εταιρεία ξένων συμφερόντων. Τα νέα τέλη θα είναι χαμηλότερα από τα ισχύοντα και το ύψος τους δεν θα εξαρτάται από την αιτούμενη διάρκεια διαμονής. Τα νέα τέλη:

Είδος Αίτησης
Τέλος
(€)
Έκδοση Άδειας Εισόδου, Εγγραφή και Έκδοση Άδειας Προσωρινής Διαμονής.
140
Έκδοση Άδειας Εισόδου και Άδειας Προσωρινής Διαμονής.
(υπάρχει ΔΕΑ)
70
Έκδοση Άδειας Προσωρινής Διαμονής και Εγγραφή.
150
Ανανέωση Άδειας Προσωρινής Διαμονής.
(υπάρχει ΔΕΑ)
80
Έκδοση Άδειας Προσωρινής Διαμονής.
(υπάρχει ΔΕΑ) (αλλαγή καθεστώτος)
80
Ανανέωση Άδειας Προσωρινής Διαμονής λόγω αλλαγής εργοδότη
(υπάρχει ΔΕΑ).
80

Επιπλέον από την ίδια ημέρα θα είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για άδεια διαμονής με ισχύ μέχρι τρία έτη.


Εάν γνωρίζετε την ισχύουσα πολιτική για εταιρείες ξένων συμφερόντων, μπορείτε να ακολουθείσετε τα πιο κάτω βήματα για την ετοιμασία της αίτησης και των εγγράφων που πρέπει να τη συνοδεύουν. Εάν ενδιαφέρεσθε για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, διαβάστε πρώτα τις παραγράφους που ακολουθούν των πιο κάτω βημάτων.

Βήμα 1:
Ακολουθείστε το σύνδεσμο πιο κάτω και μελετήστε το περιεχόμενο της σελίδας που θα ανοίξει.


Βήμα 2:
Ακολουθείστε το σύνδεσμο πιο κάτω που ανταποκρίνεται στην κατηγορία προσωπικού που σας ενδιαφέρει.


Βήμα 3:
Κατεβάστε από τη σελίδα που θα ανοίξει τα έγγραφα στον υπολογιστή σας.

Βήμα 4:
Εκτυπώστε τα έγγραφα που κατεβάσατε. Από τις καταστάσεις συνοδευτικών εγγράφων επιλέξτε εκείνη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, ανάλογα με το για ποια άδεια ή άδειες θα υποβάλετε αίτηση.

Βήμα 5:
Αφού μελετήσετε τις καταστάσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα τόσο για την καταλληλότητα της εταιρείας όσο και για έκδοση άδειας, συλλέξτε τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλετε.
Προσοχή στα έγγραφα που πρέπει να είναι πρωτότυπα και δεόντως επικυρωμένα/ πιστοποιημένα (σχετικά με την επικύρωση εγγράφων πατήστε εδώ).

Προσοχή, επίσης, στα έγγραφα που απαιτείται να εξασφαλισθούν από άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες και στα έγγραφα που ενδέχεται να απαιτούνται από το εξωτερικό, η εξασφάλιση των οποίων ενδέχεται να απαιτεί χρόνο!

Βήμα 6:
Συμπληρώστε και υπογράψτε τα λοιπά έντυπα που ενδεχομένως να πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.

Βήμα 7:
Συμπληρώστε όλα τα πεδία της αίτησης και υπογράψετέ την. Προσοχή στα μέρη της αίτησης που απαιτούν υπογραφές από τρίτα μέρη.

Βήμα 8:
Υποβάλετε την αίτηση και τα έγγραφα αποκλειστικά στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος.

Τονίζεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης είναι απαιραίτητη η λήψη της φωτογραφίας, των δακτυλικών αποτυπωμάτων και της υπογραφής του υπήκοου τρίτης χώρας. Για σκοπούς διευκόλυνσης, η λήψη των στοιχείων αυτών μπορεί να γίνει μέχρι και μία (1) εβδομάδα μετά την υποβολή της αίτησης, στο Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας της Επαρχίας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας (για όλες τις Επαρχίες πλην της Λευκωσίας), με την παρουσίαση της απόδειξης παραλαβής και έγκυρου ταξιδιωτικου εγγράφου. Η αίτηση δεν θεωρείται πλήρης και δεν μπορεί να εξετασθεί πριν τη λήψη των στοιχείων αυτών.


ΣΗΜ.:
  • Για πληροφορίες σχετικά με τη γενική διαδικασία υποβολής αίτησης για εγγραφή και εξασφάλιση άδειας διαμονής υπήκοου τρίτης χώρας πατήστε εδώ

Διαδικασία υποβολής αίτησης και χρόνος εξέτασης:

Α. Απασχόληση Υπηκόων Τρίτων Χωρών με υψηλές δεξιότητες:
Α.1 Είσοδος:
Υπήκοος Τρίτης Χώρας (ΥΤΧ) με υψηλές δεξιότητες μπορεί να εισέλθει στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση σε εταιρεία της ΜΔΕ με θεώρηση εισόδου ή εξασφαλίζοντας άδεια εισόδου. Η θεώρηση εισόδου μπορεί αν εξασφαλισθεί από τις προξενικές αρχές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.
Για εξασφάλιση άδειας εισόδου, υποβάλλεται αίτηση από τον εργοδότη στο ΤΑΠΜ.


Α.2 Διαμονή:
Μετά από την άφιξη του ΥΤΧ στη Δημοκρατία, αυτός/ αυτή πρέπει να αποταθεί στο ΤΑΠΜ, για την εγγραφή του/ της στο Μητρώο Αλλοδαπών, και την εξασφάλιση της απαραίτητης άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησης στη Δημοκρατία.

Β. Απασχόληση Υποστηρικτικού Προσωπικού:
Β.1 Είσοδος:
Για το υποστηρικτικό προσωπικό, η είσοδος επιτρέπεται μόνο με εξασφάλιση άδειας εισόδου.

Β.2 Διαμονή:
Μετά από την άφιξη του ΥΤΧ στη Δημοκρατία, αυτός/ αυτή πρέπει να αποταθεί στο ΤΑΠΜ, για την εγγραφή του/ της στο Μητρώο Αλλοδαπών, και την εξασφάλιση της απαραίτητης άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησης στη Δημοκρατία.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο μέσω έγκαιρα προγραμματισμένων ραντεβού, στην ειδική πλατφόρμα στο https://crmd.simplybook.pro

Οι αιτήσεις εξετάζονται εντός βδομάδων (4) βδομάδων, νοουμένου ότι είναι δεόντως συμπληρωμένες. Η εν λόγω προθεσμία παύει να ισχύει εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που  υποβάλλονται στις αιτήσεις είναι ανεπαρκή.

Νομοθεσία και Πολιτική:
Για να απασχοληθεί τρίτος υπήκοος σε εταιρεία ξένων συμφερόντων στη Δημοκρατία, απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησης για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την ισχύουσα μεταναστευτική Νομοθεσία.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του ημερομηνίας 15.10.2021, ενέκρινε τη Νέα Στρατηγική για την προσέλκυση εταιρειών για δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, η οποία τίθεται σε ισχύ από 2.1.2022. Η Στρατηγική καταργεί την υφιστάμενη Πολιτική για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτείται από εταιρείες/ επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων και την αντικαθιστά με την Στρατηγική. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νέας Στρατηγικής:
(α) Καταργούνται οι μέγιστοι επιστρεπόμενοι αριθμοί αλλοδαπού προσωπικού Οι εταιρείες μπορούν ελεύθερα να απασχολήσουν οποιονδήποτε αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών με υψηλές δεξιότητες, χωρίς να περάσουν από έλεγχο αγοράς εργασίας.
- Διατηρούνται οι υφιστάμενες κατηγορίες προσωπικού Ανώτερου Διευθυντή, Μεσοδιευθυντικού και Εξειδικευμένου Προσωπικού, για λόγους διοικητικής δομής/ στατιστικών.
- Το Εξειδικευμένο Προσωπικό δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ή δεξιότητες.
- Όλες οι εταιρείες δεσμεύονται να επενδύσουν το 30% του συνολικού προσωπικού τους σε Κύπριους/ πολίτες της ΕΕ, σε χρονικό διάστημα πέντε ετών. Σε πέντε χρόνια, δηλαδή μετά τις 2.1.2027, θα ελέγχεται η αναλογία για νέες προσλήψεις. Εάν μια εταιρεία δεν τηρεί την αναλογία 70:30, η υπόθεση θα αξιολογείται με βάση τα δικά της κριτήρια και θα τίθεται ενώπιον της διοίκησης.
(β) Ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων διαμονής και απασχόλησης ορίζεται στον ένα (1) μήνα.

Κριτήρια εργοδότη:
Οι εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται στη βάση της ισχύουσας Πολιτικής για την απασχόληση αλλοδαπού προσωπικού από εταιρείες ξένων συμφερόντων συνεχίζουν να ευεργετούνται από τη Νέα Στρατηγική, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. Επιχειρήσεις που δεν θα είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ξένων Εταιρειών του ΤΑΠΜ, θα πρέπει πρώτα να εντάσσονται στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (ΜΔΕ) που θα λειτουργεί στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

Η ΜΔΕ θα ελέγχει κατά πόσο οι εταιρείες είναι επιλέξιμες και θα παραχωρεί γραπτή εγγραφή στο νέο Μητρώο. Η εγγραφή θα υποβάλλεται στο ΤΑΠΜ για σκοπούς έκδοσης των αδειών διαμονής

Κριτήρια υπηκόου τρίτης χώρας για απασχόληση υψηλών δεξιοτήτων:
(α) Λήψη ελάχιστου μεικτού μηνιαίου μισθού ύψους €2500.
Υπήκοοι τρίτης χώρας που κατέχουν ήδη άδειες διαμονής και απασχόλησης στο μεσοδιευθυντικό επίπεδο (BCS Key Personnel) εταιρειών ξένων συμφερόντων, με μηνιαία μεικτή μισθοδοσία €2000 και άνω, θα εξακολουθούν, για τα επόμενα 5 έτη - μέχρι 31.12.2026, να ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους στον ίδιο εργοδότη χωρίς αύξηση της μισθοδοσίας τους.
(β) Κατοχή σχετικών ακαδημαϊκών προσόντων ή διετούς τουλάχιστον σχετικής πείρας με την υπό πλήρωση θέση.
(γ) Κατοχή συμβολαίου απασχόλησης διετούς τουλάχιστον διάρκειας. Έστω και αν η αίτηση υποβάλλεται για έκδοση πρώτης άδειας ενός (1) έτους, το συμβόλαιο πρέπει να έχει διάρκεια και ανάλογη χαρτοσήμανση για δύο (2) έτη.

Διάρκεια άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησης:
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη Νομοθεσία, στον εργαζόμενο παραχωρείται άδεια προσωρινής διαμονής και απασχόλησης. Η διάρκεια της άδειας εξαρτάται από τη διάρκεια του συμβολαίου απασχόλησης και μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) συναπτά έτη. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2022 αναμένεται η δυνατότητα έκδοσης άδειας προσωρινής διαμονής μέχρι και τρία (3) έτη.

Μέγιστη Επιτρεπόμενη Διάρκεια Διαμονής:

Απασχολούμενος με υψηλές δεξιότητες σε εταιρεία ξένων συμφερόντων μπορεί να διαμείνει στη Δημοκρατία χωρίς χρονικό περιορισμό, νοουμένου ότι είναι κάτοχος έγκυρης άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησης.


Για το υποστηρικτικό προσωπικό ισχύουν οι περιορισμοί που ισχύουν για τη
γενική απασχόληση αλλοδαπών στη Δημοκρατία.

Αλλαγή Εργοδότη:
Εργαζόμενος με υψηλές δεξιότητες σε εταιρεία ξένων συμφερόντων μπορεί να αλλάξει εργοδότη και να απασχοληθεί σε άλλη εταιρεία ξένων συμφερόντων, ανεξαρτήτως χρόνου παραμονής στη Δημοκρατία, νοουμένου ότι:
- εξεύρει εργασία εντός ενός (1) μηνός από τον τερματισμό της προηγούμενης απασχόλησής του,
- η εταιρεία ξένων συμφερόντων που θα τον απασχολήσει είναι δικαιούχος εταιρεία, βάσει των κριτηρίων που καθορίσθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και τα οποία εξετάζει η Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Εργαζόμενος σε εταιρεία ξένων συμφερόντων μπορεί επίσης να αλλάξει εργοδότη και να απασχοληθεί σε εργοδότη που δεν είναι εταιρεία ξένων συμφερόντων, νοουμένου ότι δεν έχει συμπληρώσει τη μέγιστη επιτρεπόμενη διαμονή στη Δημοκρατία για σκοπούς
γενικής απασχόλησης.

Μέλη οικογένειας:
Υπάρχει άμεση πρόσβαση στην οικογενειακή επανένωση των αλλοδαπών απασχολουμένων με υψηλές δεξιότητες με τις οικογένειές τους (σύζυγο και ανήλικα τέκνα), νοουμένου ότι τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου, Κεφ. 105 ως έχει τροποποιηθεί.

Για να εισέλθουν και να διαμείνουν στη Δημοκρατία τρίτοι υπήκοοι που είναι μέλη οικογένειας (σύζυγος και ανήλικα τέκνα) υπηκόου τρίτης χώρας που απασχολείται σε εταιρεία ξένων συμφερόντων, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της
οικογενειακής επανένωσης.

Για μέλη οικογένειας (σύζυγος και εξαρτώμενα τέκνα) που προσωρινά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οικογενειακής επανένωσης (π.χ. λόγω διάρκειας ισχύος διαβατηρίων ή διάρκειας του γάμου), μπορούν να εκδοθούν άδειες προσωρινής διαμονής εξαρτώμενου επισκέπτη. Τα μέλη οικογένειας αυτά μπορούν να εισέλθουν με θεώρηση και κατόπιν να αποταθούν στο Τμήμα για εξασφάλιση της άδειας προσωρινής διαμονής. Για την αίτηση και τα έγγραφα που πρέπει να τη συνοδεύουν, πατήστε
εδώ. Για τη συμπλήρωση της αίτησης και την ετοιμασία των εγγράφων ακολουθούνται τα ίδια βήματα που περιγράφονται πιο πάνω.
No documents found

Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus