Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Τομέας Αρχείου Πληθυσμού > ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ > ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ > ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΕΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΕΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Υποβάλλονται από αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν συμπληρώσει επτά έτη νόμιμης παραμονής στη Δημοκρατία πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περιπτώσεις αλλοδαπών που είναι είτε γονείς είτε τέκνα Κυπρίων το χρονικό διάστημα που απαιτείται είναι πέντε έτη και όχι επτά. Σε κάθε περίπτωση ο αιτών/ η αιτούσα πρέπει κατά το δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να διέμενε συνεχώς και νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Συνοδευτικά έγγραφα:

· Πιστοποιητικό γεννήσεως αιτούντος/ αιτούσας
· Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου αιτούντος/ αιτούσας
· Πιστοποιητικό γάμου
· Φωτοαντίγραφα διαβατηρίου αιτούντος/αιτούσας που να φαίνονται οι σφραγίδες αφίξεων και αναχωρήσεων
· Αναλυτική κατάσταση αφίξεων και αναχωρήσεων συμπληρωμένη από τον αιτούντα
· Αντίγραφα αγγελιών σε ημερήσια εφημερίδα δύο συνεχόμενων δημοσιεύσεων όπου γνωστοποιείται ότι ο αιτών/ αιτούσα υπέβαλε αίτηση για Πολιτογράφηση
· Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου
· Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη ευρώ 500 ευρώ

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι:
Όλα τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει:
α) Να φέρουν επίσημη μετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
β) Να είναι δεόντως επικυρωμένα:
- είτε με σφραγίδα APOSTILLE σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961,
- είτε στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961, με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας/Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα, είτε του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της Πρεσβείας / Προξενείο της χώρας του αιτητή στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης 1961 και δεν υπάρχει Πρεσβείας / Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα του αιτητή, τα έγγραφα πρέπει να πιστοποιούνται με σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και κατόπιν από την κοντινότερη Πρεσβεία/Προξενειο που είναι διαπιστευμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat M127.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 245,52Kb)


Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus