Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Ευθύνη Μεταφορέων

1. Επιβολή προστίμου για παράβαση της υποχρέωσης που προβλέπεται στο Άρθρο 4(1)-(2)-(3) του Νόμου 146(Ι)/2007: Μεταφορά ΥΤΧ χωρίς να είναι κάτοχος ταξιδιωτικού εγγράφου ή θεώρησης.

1.1. Με βάση το εν λόγω Άρθρο οι μεταφορείς έχουν υποχρέωση όπως:
  1.1.1. Λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διαπιστώνουν ότι κάθε ΥΤΧ που πρόκειται να μεταφερθεί στην ή να διέλθει από τη Δημοκρατία είναι κάτοχος των ταξιδιωτικών εγγράφων και θεωρήσεων που απαιτούνται δυνάμει του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου ή του κοινοτικού δικαίου, όταν επιβιβάζεται στο πλοίο ή στο αεροσκάφος για το ταξίδι ή την πτήση προς τη Δημοκρατία.
  1.1.2. Ο μεταφορέας, ο οποίος μετέφερε ΥΤΧ στα εξωτερικά σύνορα της Δημοκρατίας, οφείλει να επαναπροωθήσει τον ΥΤΧ και πάλι στην Τρίτη χώρα από την οποία το μετέφερε ή στην Τρίτη χώρα που χορήγησε το ταξιδιωτικό έγγραφο με το οποίο ο εν λόγω ΥΤΧ διακινήθηκε ή σε κάθε άλλη τρίτη χώρα στην οποία είναι εξασφαλισμένη η είσοδος του, σε περίπτωση που ο Διευθυντής:
   1.1.2.1. Αρνείται σε υπήκοο τρίτης χώρας την παραχώρηση άδειας εισόδου στη Δημοκρατία, λόγω μη κατοχής των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων ή της τυχόν απαιτούμενης θεώρησης ή

   1.1.2.2. Αρνείται την παραχώρηση άδειας διέλευσης σε διερχόμενο υπήκοο τρίτης χώρας και ο μεταφορέας, ο οποίος έπρεπε να μεταφέρει τον εν λόγω υπήκοο στη χώρα προορισμού του, αρνείται να τον επιβιβάσει, ή οι αρχές του κράτους προορισμού έχουν απαγορεύσει την είσοδο του εν λόγω υπηκόου και τον έχουν επαναφέρει στη Δημοκρατία μέσω της οποίας διήλθε.

1.2. Σε περίπτωση την οποία ο μεταφορέας αδυνατεί να εκτελέσει την επιστροφή του προσώπου στο οποίο απαγορεύεται η είσοδος ή η διέλευση ο εν λόγω μεταφορέας οφείλει να εξεύρει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση άλλο μέσο για την περαιτέρω μεταφορά του εν λόγω προσώπου και να αναλάβει τις σχετικές δαπάνες ή, σε περίπτωση που η άμεση περαιτέρω μεταφορά του εν λόγω προσώπου δεν είναι δυνατή, να αναλάβει τα έξοδα διαμονής και επιστροφής του εν λόγω προσώπου. Τα έξοδα διαμονής, στα οποία περιλαμβάνεται το διοικητικό κόστος κράτησης, και τα έξοδα διατροφής καθορίζονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας έπειτα από διαβούλευση του με το μεταφορέα.

1.3. Το Άρθρο 5 του Νόμου προνοεί ότι για οποιαδήποτε παράβαση υποχρέωσης η οποία προβλέπεται στο Άρθρο 4(1)-(2)-(3) του Νόμου ο λειτουργός μετανάστευσης επιβάλλει στο μεταφορέα διοικητικό πρόστιμο ύψους 2947€ ανά μεταφερόμενο πρόσωπο.

2. Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση της υποχρέωσης που προβλέπεται στο Άρθρο 4(4)(5) του Νόμου 146(Ι)/2007 - Παροχή πληροφοριών σχετικά με τους μεταφερθέντες επιβάτες.

2.1. Με βάση το ανωτέρω Άρθρο οι αερομεταφορείς έχουν τις εξής υποχρεώσεις:
  2.1.1. Κατά τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου εισιτηρίων, να συλλέγουν και καταγράφουν στο ηλεκτρονικό έντυπο καταχώρησης στοιχείων επιβατών τα πληροφοριακά στοιχεία ως αυτά ορίζοντα στον Νόμο σχετικά με τους επιβάτες που θα μεταφέρουν στο σημείο εισόδου στο έδαφος της Δημοκρατίας.

  2.1.2. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εισιτηρίων, και κατόπιν απαίτησης του λειτουργού μετανάστευσης στο σημείο εισόδου στο έδαφος της Δημοκρατίας, διαβιβάζουν σε αυτόν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία για έλεγχο. Σε περίπτωση βλάβης, αυτά πρέπει να στέλνονται με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.

2.2. Το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω υποχρέωσης αφορά όλους τους μεταφερόμενους επιβάτες ανεξαρτήτως υπηκοότητας.

2.3. Επίσης, επισημαίνεται ότι η υποχρέωση των μεταφορέων να συλλέγουν, καταγράφουν και διαβιβάζουν πληροφοριακά στοιχεία όσον αφορά στους μεταφερόμενους επιβάτες αφορά όλες τις πτήσεις προερχόμενες από τρίτη χώρα καθώς επίσης και όλες τις αεροπορικές εταιρείες ανεξαρτήτως αν αυτές είναι εγγεγραμμένες στην ΕΕ ή τρίτη χώρα.

2.4. Το Άρθρο 5 του Νόμου προνοεί ότι για οποιαδήποτε παράβαση από μεταφορέα υποχρέωσης που προβλέπεται στο Άρθρο 4(4)-(5) του Νόμου, η οποία συνίσταται στη μη διαβίβαση δεδομένων ή στη διαβίβαση ελλιπών ή αναληθών δεδομένων, ο λειτουργός μετανάστευσης επιβάλλει στο μεταφορέα διοικητικό πρόστιμο ύψους 4973€ για κάθε ταξίδι για το οποίο δεν κοινοποιήθηκαν τα στοιχεία των επιβατών ή κοινοποιήθηκαν ελλιπώς ή αναληθώς στοιχεία.

3. Γενικές πληροφορίες

3.1. Με βάση τα Άρθρα 5, 7 και 11 του Νόμου, επιβληθέν ή επικυρωθέν διοικητικό πρόστιμο πρέπει να πληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της ημερομηνίας παραλαβής της ειδοποίησης επιβολής διοικητικού προστίμου ή εντός τριάντα (30) ημερών από της ημερομηνίας παραλαβής της επιστολής επικύρωσης αυτού σε περίπτωση υποβολής ιεραρχικής προσφυγής στο Διευθυντή, αντίστοιχα.

3.2. Το Άρθρο 8 του Νόμου αναφέρει ότι στην περίπτωση μη καταβολής διοικητικού προστίμου αυτό εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.No documents found


Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus