ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


Αλλαγή Ονόματος προσώπου που γεννήθηκε στο εξωτερικό

Αίτηση για αλλαγή ονόματος ή/ και επιθέτου μπορούν να υποβάλουν άτομα τα οποία είναι Κύπριοι πολίτες. Για την αλλαγή θα πρέπει να υποβληθούν

· Επιστολή με την οποία να ζητείται η αλλαγή και να εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η αλλαγή
· Ένορκη Δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή κυπριακού Δικαστηρίου σε καθορισμένο έντυπο.

Στις περιπτώσεις που ζητείται αλλαγή ονόματος ή/ και επιθέτου ανηλίκου η Ένορκη Δήλωση θα πρέπει να υπογράφεται και από τους δύο γονείς εκτός και αν έχει δοθεί, βάσει δικαστικού διατάγματος, η αποκλειστική γονική μέριμνα στον ένα γονέα. Σε αυτή την περίπτωση φωτοαντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης θα πρέπει να επισυνάπτεται

· Πρωτότυπο πιστοποιητικό απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας ή πρωτότυπο Προξενικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως
· Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 80 ευρώNo documents foundΠίσω

_______________________________________________
© 2012 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης