Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


Αλλαγή Ονόματος προσώπου που γεννήθηκε στο εξωτερικό

Αίτηση για αλλαγή ονόματος ή/ και επιθέτου μπορούν να υποβάλουν άτομα τα οποία είναι Κύπριοι πολίτες. Για την αλλαγή θα πρέπει να υποβληθούν

· Επιστολή με την οποία να ζητείται η αλλαγή και να εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η αλλαγή
· Ένορκη Δήλωση ενώπιον Πρωτοκολλητή κυπριακού Δικαστηρίου σε καθορισμένο έντυπο.

Στις περιπτώσεις που ζητείται αλλαγή ονόματος ή/ και επιθέτου ανηλίκου η Ένορκη Δήλωση θα πρέπει να υπογράφεται και από τους δύο γονείς εκτός και αν έχει δοθεί, βάσει δικαστικού διατάγματος, η αποκλειστική γονική μέριμνα στον ένα γονέα. Σε αυτή την περίπτωση φωτοαντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης θα πρέπει να επισυνάπτεται

· Πρωτότυπο πιστοποιητικό απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας ή πρωτότυπο Προξενικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως
· Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 80 ευρώNo documents found

Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus