Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Όλα τα συνοδευτικά δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα, σύμφωνα με τον περί της Συμβάσεως περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίησιν Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων (Κυρωτικός) Νόμο του 1972 (σφραγίδα Apostille).

Σε περίπτωση συνοδευτικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί σε κράτη που δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημόσιων Εγγράφων, που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 5.10.1961 (Apostille), αυτά θα πρέπει να φέρουν διπλωματική πιστοποίηση. Η διπλωματική πιστοποίηση γίνεται με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

 • Εάν στη χώρα αυτή υπάρχει διαπιστευμένη διπλωματική/ προξενική αρχή της Δημοκρατίας, η αλυσίδα της διπλωματικής πιστοποίησης έχει ως εξής:
   1. Πιστοποίηση του εγγράφου από το Υπουργείο Εξωτερικών της εκδίδουσας χώρας.
   2. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού του Υπουργείου Εξωτερικών της εκδίδουσας χώρας από την διπλωματική/ προξενική αρχή της Δημοκρατίας που εδρεύει στη χώρα εκείνη.
   3. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού της συγκεκριμένης διπλωματικής/ προξενικής αρχής της Δημοκρατίας από το Τμήμα Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας.
 • Εάν στη χώρα αυτή δεν υπάρχει διαπιστευμένη διπλωματική/ προξενική αρχή της Δημοκρατίας, η αλυσίδα της διπλωματικής πιστοποίησης έχει ως εξής:
   1. Πιστοποίηση του εγγράφου από το Υπουργείο Εξωτερικών της εκδίδουσας χώρας.
   2. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού του Υπουργείου Εξωτερικών της εκδίδουσας χώρας από διπλωματική/ προξενική αρχή της εκδίδουσας χώρας σε τρίτη χώρα.
   3. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού της συγκεκριμένης ξένης διπλωματικής/ προξενικής αρχής από λειτουργό της διπλωματικής/ προξενικής αρχής της Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα.
   4. Πιστοποίηση της υπογραφής του λειτουργού της διπλωματικής/ προξενικής αρχής της Δημοκρατίας στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα από το Τμήμα Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας.

Σε περίπτωση μη δημόσιων συνοδευτικών εγγράφων που εκδόθηκαν σε άλλα κράτη, αυτά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιούσα αρχή του κράτους εκείνου (πχ πιστοποιών υπάλληλος).

Δυνάμει διμερών κρατικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί, έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τη Ρωσία ή τη Σερβία εξαιρούνται από την υποχρέωση οποιασδήποτε επικύρωσης/ πιστοποίησης νοουμένου ότι είναι κατάλληλα υπογεγραμμένα και ότι φέρουν την επίσημα σφραγίδα της αρμόδιας κρατικής αρχής που τα έχει εκδώσει.

Όπου το συνοδευτικό έγγραφο που ζητείται είναι αντίγραφο, αυτό θα πρέπει να είναι επικυρωμένο κατά τον ίδιο τρόπο.

Χρήσιμες Πληροφορίες:
 • Για Ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, σχετικά με την πιστοποίηση εγγράφων, κάντε κλικ εδώ.
 • Για τα Κράτη που συμμετέχουν στη Σύμβαση της Χάγης για το Apostille κάντε κλικ εδώ
 • Για έντυπο ενημέρωσης σχετικά με το πώς να διασφαλίζετε ότι τα έγγραφά σας θα αναγνωρισθούν στο εξωτερικό, κάντε κλικ εδώ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1191 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΞΑΙΡΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ (APOSTILLE)

Σύμφωνα με κανονισμό της ΕΕ από τις 16 Φεβρουαρίου 2019, ορισμένα δημόσια έγγραφα και τα επικυρωμένα αντίγραφά τους απαλλάσσονται από την επικύρωση και τη διατύπωση της επισημείωσης (apostille) εντός της ΕΕ. Για ορισμένα από αυτά τα έγγραφα (βλέπε παρακάτω με έντονους χαρακτήρες), οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο το οποίο αποτελεί μεταφραστικό βοήθημα, οπότε και δεν απαιτείται η προσκόμιση επίσημης μετάφρασης του επίσημου εγγράφου.

Η απαλλαγή από την επικύρωση και τη διατύπωση της επισημείωσης ισχύει μόνο για τα έγγραφα και τα επικυρωμένα αντίγραφά τους που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές κράτους μέλους της ΕΕ και υποβάλλονται στις δημόσιες αρχές άλλου κράτους μέλους. Πρόκειται για:

 • έγγραφα τα οποία προέρχονται από δικαστήριο ή δικαστικό υπάλληλο·
 • διοικητικά έγγραφα·
 • συμβολαιογραφικές πράξεις·
 • επίσημα πιστοποιητικά προσαρτημένα σε ιδιωτικά έγγραφα·
 • διπλωματικά και προξενικά έγγραφα.

Επιπλέον, η απαλλαγή ισχύει μόνο για τα έγγραφα που βεβαιώνουν ένα ή περισσότερα από τα γεγονότα που απαριθμούνται κατωτέρω. Οι ενδείξεις με έντονους χαρακτήρες υποδηλώνουν ότι στην Κύπρο εκδίδεται σχετικό δημόσιο έγγραφο για το οποίο διατίθεται και πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο. Επισημαίνεται ότι δεν εκδίδονται όλα τα τυποποιημένα έντυπα σε όλα τα κράτη μέλη.
 • γέννηση
 • θάνατο
 • το κατά πόσον ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή
 • όνομα
 • γάμο, ικανότητα για σύναψη γάμου και οικογενειακή κατάσταση
 • διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση γάμου
 • καταχωρισμένη συμβίωση, ικανότητα για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και κατάσταση από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης
 • λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση καταχωρισμένης συμβίωσης
 • γονική ιδιότητα ή υιοθεσία
 • κατοικία και/ή διαμονή
 • ιθαγένεια
 • λευκό ποινικό μητρώο
 • υποψηφιότητα ή ψηφοφορία στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή σε δημοτικές εκλογές σε άλλο κράτος μέλος

Πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε άλλο κράτος μέλος και πρέπει να υποβάλλεται μαζί με το δημόσιο έγγραφο στο οποίο επισυνάπτεται.

Όταν ένα κράτος μέλος επιτρέπει την υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου δημόσιου εγγράφου αντί για το πρωτότυπο, οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους πρέπει να αποδέχονται επικυρωμένα αντίγραφα που έχουν εκδοθεί στο κράτος μέλος όπου εκδόθηκε το δημόσιο έγγραφο.

Όταν οι αρχές ενός κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται δημόσιο έγγραφο ή το επικυρωμένο αντίγραφο του έχουν εύλογη αμφιβολία σχετικά με τη γνησιότητα του εν λόγω δημοσίου εγγράφου ή του επικυρωμένου αντιγράφου του, χρησιμοποιούν το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (“Internal Market Information system – “IMI”) για τα ακόλουθα:

 1. να ελέγχουν τα διαθέσιμα υποδείγματα εγγράφων στο αποθετήριο του ΙΜΙ
 2. αν εξακολουθούν να έχουν αμφιβολία αφού εξετάσουν το υπόδειγμα, υποβάλλουν αίτημα παροχής πληροφοριών μέσω του ΙΜΙ στην αρχή που εξέδωσε το έγγραφο

Στο σύστημα ΙΜΙ θα διατίθεται ξεχωριστό αποθετήριο στο οποίο θα αναρτώνται ανωνυμοποιημένα παραποιημένα δημόσια έγγραφα που εντοπίστηκαν τα οποία κρίνεται σκόπιμο να αναρτηθούν για ενημέρωση των άλλων κρατών μελών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό και τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EL/public_documents


ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται με την αίτηση, θα πρέπει να είναι στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους σε μια από αυτές τις γλώσσες, από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ή από Προξενική Αρχή της χώρας έκδοσης ή από κυβερνητικό τμήμα της χώρας έκδοσης.
Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus