Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


Ενδοεταιρική Μετάθεση

Για να απασχοληθεί τρίτος υπήκοος στη Δημοκρατία στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την υποβολή των κατάλληλων αιτήσεων, πρέπει να συμπληρωθεί το κατά περίπτωση απαραίτητο έντυπο αίτησης, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαραίτητα έγγραφα.


Για την ετοιμασία της αίτησης και των εγγράφων ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα:


Βήμα 1:
Μελετήστε προσεκτικά τις παραγράφους που ακολουθούν των Βημάτων 1 μέχρι 8, ώστε να ενημερωθείτε για τη νομοθεσία και τις ισχύουσες διαδικασίες και να επιλέξετε ορθά την περίπτωση που σας ενδιαφέρει.


Βήμα 2:
Ακολουθείστε το σύνδεσμο πιο κάτω ανάλογα με την περίπτωση που σας ενδιαφέρει και μελετήστε το περιεχόμενο της σελίδας που θα ανοίξει.

Βήμα 3:
Κατεβάστε από τη σελίδα που θα ανοίξει τα έγγραφα στον υπολογιστή σας.

Βήμα 4:
Εκτυπώστε τα έγγραφα που κατεβάσατε. Από τις καταστάσεις συνοδευτικών εγγράφων επιλέξτε εκείνη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, ανάλογα με το για ποια άδεια ή άδειες θα υποβάλετε αίτηση.

Βήμα 5:
Αφού μελετήσετε τις καταστάσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα τόσο για την καταλληλότητα της εταιρείας όσο και για έκδοση άδειας, συλλέξτε τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλετε.
Προσοχή στα έγγραφα που πρέπει να είναι πρωτότυπα και δεόντως επικυρωμένα/ πιστοποιημένα (σχετικά με την επικύρωση εγγράφων πατήστε εδώ).

Προσοχή, επίσης, στα έγγραφα που απαιτείται να εξασφαλισθούν από άλλα Τμήματα/Υπηρεσίες και στα έγγραφα που ενδέχεται να απαιτούνται από το εξωτερικό, η εξασφάλιση των οποίων ενδέχεται να απαιτεί χρόνο!

Βήμα 6:
Συμπληρώστε και υπογράψτε τα λοιπά έντυπα που ενδεχομένως να πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.

Βήμα 7:
Συμπληρώστε όλα τα πεδία της αίτησης και υπογράψετέ την. Προσοχή στα μέρη της αίτησης που απαιτούν υπογραφές από τρίτα μέρη.

Βήμα 8:
Υποβάλετε την αίτηση και τα έγγραφα αποκλειστικά στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος.

Τονίζεται ότι κατά την υποβολή της αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης και για άδεια μακράς κινητικότητας είναι απαραίτητη η λήψη της φωτογραφίας, των δακτυλικών αποτυπωμάτων και της υπογραφής του υπηκόου τρίτης χώρας. Για σκοπούς διευκόλυνσης, η λήψη των στοιχείων αυτών μπορεί να γίνει μέχρι και μία (1) εβδομάδα μετά την υποβολή της αίτησης και την άφιξη του αλλοδαπού στην Κύπρο, στο Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας της Επαρχίας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας (για όλες τις Επαρχίες πλην της Λευκωσίας), με την παρουσίαση της απόδειξης παραλαβής και έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου. Η αίτηση δεν θεωρείται πλήρης και δεν μπορεί να εξετασθεί πριν τη λήψη των στοιχείων αυτών.

Hide details for ΝομοθεσίαΝομοθεσία
Οι πολυεθνικές εταιρείες ή όμιλοι πολυεθνικών εταιρειών, κάποτε χρειάζεται να μεταθέτουν προσωπικό τους σε επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια ομάδα ή όμιλο. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, πολυεθνικές εταιρείες ή όμιλοι πολυεθνικών εταιρειών τρίτων χωρών, χρειάζεται να μεταθέτουν προσωπικό τους για να εργαστεί προσωρινά - για περισσότερες από 90 ημέρες - σε μία ή περισσότερες εταιρείες που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και ανήκουν στην ίδια ομάδα ή όμιλο με εκείνη της τρίτης χώρας. Η μετάθεση/ απόσπαση αυτή ονομάζεται ενδοεταιρική μετάθεση δηλαδή μετάθεση εντός της ίδιας ομάδας/ ομίλου επιχειρήσεων και οι μετατιθέμενοι ονομάζονται ενδοεταιρικά μετατιθέμενοι.

Δεδομένων των πιο πάνω, η ευρωπαϊκή και κατ΄ επέκταση η κυπριακή νομοθεσία, έχει τυποποιήσει τους κανόνες για τις μεταθέσεις αυτές προς την Ε.Ε., προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα ενδιαφερόμενα άτομα (υπήκοοι τρίτων χωρών) τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης όταν μετατίθενται και εισέρχονται για εργασία στην ΕΕ. Εκτός από τους όρους και τις συνθήκες που ισχύουν για τους μετατιθεμένους υπηκόους τρίτων χωρών, στη νομοθεσία προβλέπονται και οι όροι και συνθήκες που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τις οικογένειές τους. Το θέμα αυτό ρυθμίζεται από τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2017 [Ν. 9(Ι)/2017, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4589 (σελ.52-70 Ε.Ε.)], που τέθηκε σε ισχύ στις 17.2.2017 και με τον οποίο έχει εναρμονισθεί στο κυπριακό δίκαιο η την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης».

Επιπλέον, η νομοθεσία προβλέπει μηχανισμό σύμφωνα με τον οποίο ο μετατιθέμενος μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του σε πολλές εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και βρίσκονται στην ίδια ή σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Η δυνατότητα μετακίνησης ανάμεσα στις εταιρείες που βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. ονομάζεται κινητικότητα.

Hide details for Τι είναι η ενδοεταιρική μετάθεσηΤι είναι η ενδοεταιρική μετάθεση
Ενδοεταιρική μετάθεση είναι η προσωρινή απόσπαση με σκοπό την εργασία ή την εκπαίδευση υπηκόου τρίτης χώρας για περίοδο άνω των 90 ημερών από επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα προς οντότητα που ανήκει στην επιχείρηση αυτή ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων και είναι εγκατεστημένη στην ΕΕ και περιλαμβάνει την κινητικότητα του υπηκόου τρίτης χώρας μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου που είναι εγκατεστημένες σε ένα ή και περισσότερα δεύτερα κράτη μέλη της Ε.Ε.


Hide details for Τι είναι η κινητικότηταΤι είναι η κινητικότητα
Κινητικότητα είναι η δυνατότητα μετακίνησης του μετατιθεμένου σε πολλές εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και βρίσκονται στην ίδια ή σε διάφορες χώρες της Ε.Ε., για να ασκεί τα καθήκοντά του.

Η κινητικότητα μπορεί:
 • να είναι μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά 180 ημέρες. Αυτή η μορφή ονομάζεται βραχεία κινητικότητα.
 • να είναι μεγάλης διάρκειας, δηλαδή που να υπερβαίνει τις 90 ημέρες. Αυτή η μορφή ονομάζεται μακρά κινητικότητα.


Hide details for Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της ΕΕΔιαχωρισμός αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της ΕΕ
Επειδή είναι δυνατή η μετακίνηση ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της ΕΕ, είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα διάφορα Κράτη Μέλη της ΕΕ στα οποία ο μετατιθέμενος θα διαμείνει και θα εργαστεί. Ως εκ τούτου, η νομοθεσία εισάγει τις εξής έννοιες:
 • Πρώτο Κράτος Μέλος: Είναι το Κράτος Μέλος στο οποίο ο μετατιθέμενος θα διαμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα υπόλοιπα.
 • Δεύτερο Κράτος Μέλος: Είναι κάθε Κράτος Μέλος στο οποίο ο μετατιθέμενος θα διαμείνει για μικρότερο χρονικό διάστημα από το Πρώτο.

Η έννοια «Πρώτο Κράτος Μέλος» δεν σημαίνει ότι το Κράτος Μέλος θα είναι απαραίτητα το κράτος μέλος που ο μετατιθέμενος θα διαμείνει και εργαστεί πρώτα! Μπορεί επίσης να υπάρχουν περισσότερα από ένα Δεύτερα Κράτη Μέλη!


Hide details for Προσωπικό που μπορεί να μετατεθείΠροσωπικό που μπορεί να μετατεθεί
Το προσωπικό τέτοιων πολυεθνικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών που μπορεί να μετατεθεί στην Ε.Ε. βάσει της νομοθεσίας αυτής είναι:
 • Εργαζόμενοι που κατέχουν ανώτερη θέση και ηγούνται της διαχείρισης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει τη διεύθυνση της επιχείρησης ή υποκαταστήματος, την εποπτεία και τον έλεγχο της εργασίας των άλλων εργαζομένων κλπ.
 • Εργαζόμενοι εντός του ομίλου επιχειρήσεων που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ουσιαστικής σημασίας για τους τομείς δραστηριοποίησης, τις τεχνικές ή τη διοίκηση της επιχείρησης.
 • Αμειβόμενα πρόσωπα με πανεπιστημιακό πτυχίο που μετατίθενται σε επιχείρηση προκειμένου να σταδιοδρομήσουν ή να εκπαιδευτούν σε τεχνικές ή μεθόδους.


Hide details for Μέγιστη περίοδος ενδοεταιρικής μετάθεσης στην ΕΕΜέγιστη περίοδος ενδοεταιρικής μετάθεσης στην ΕΕ
Υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να μετατεθεί ενδοεταιρικά στην ΕΕ για περίοδο που δεν μπορεί, κάθε φορά, να υπερβαίνει συνολικά την περίοδο που αναγράφεται πιο κάτω:
 • Διοικητικά Στελέχη: 3 χρόνια
 • Ειδικευμένοι Εργαζόμενοι: 3 χρόνια
 • Ασκούμενοι Εργαζόμενοι: 1 χρόνος


Hide details for Είσοδος, διαμονή και εργασία στην Κύπρο στο πλαίσιο ενδοεταΕίσοδος, διαμονή και εργασία στην Κύπρο στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης
Οι διαδικασίες εισόδου, διαμονής και εργασίας στην Κύπρο στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης, εξαρτώνται από το εάν η Κύπρος είναι το Πρώτο ή το Δεύτερο Κράτος Μέλος. Αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται στις παραγράφους που ακολουθούν.


Hide details for Η Κύπρος είναι το Πρώτο Κράτος Μέλος – Ενδοεταιρική ΜετάθεσΗ Κύπρος είναι το Πρώτο Κράτος Μέλος – Ενδοεταιρική Μετάθεση
Όταν ο μετατιθέμενος θα διαμείνει και θα εργαστεί πιο μεγάλο διάστημα στην Κύπρο ή εάν θα διαμείνει και θα εργαστεί μόνο στην Κύπρο, τότε η Κύπρος είναι το Πρώτο Κράτος Μέλος. Σε τέτοια περίπτωση για να εισέλθει ο μετατιθέμενος θα πρέπει να εξασφαλίσει άδεια εισόδου εφόσον πληροί τις πρόνοιες της νομοθεσίας (άρθρα 18ΩΓ, 18ΩΔ, 18ΩΖ, 18ΩΘ νομοθεσίας).

Για σκοπούς διευκόλυνσης, οι προϋποθέσεις και τα έγγραφα με βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτές πληρούνται έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις με τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με τις αιτήσεις για εξασφάλιση άδειας.

Η αίτηση για εξασφάλιση της άδειας εισόδου υποβάλλεται όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας βρίσκεται στο εξωτερικό, από την εταιρεία της Κύπρου (εργοδότης) στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΠΜ. Μετά την εξασφάλιση της άδειας εισόδου και την άφιξη του προσώπου στην Κύπρο τότε προσκομίζονται στο Τμήμα τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα. Κατά την παράδοση πρέπει να είναι παρόν ο αλλοδαπός για να εγγραφεί στο Μητρώο Αλλοδαπών εάν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος, αλλά και για τη λήψη των βιομετρικών του στοιχείων (δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφία) και της υπογραφής του. Η αίτηση εξετάζεται εντός 90 ημερών από την υποβολή της νοουμένου ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και έχουν προσκομισθεί όλα τα αναγκαία έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση, η διορία μετρά από την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης.

Εάν η αίτηση εγκριθεί, εκδίδεται η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης που έχει τη μορφή κάρτας, η οποία μπορεί να έχει διάρκεια ως εξής:
 • Διοικητικά Στελέχη: 3 έτη ή ίση με μετάθεση, αν αυτή είναι μικρότερη.
 • Ειδικευμένοι Εργαζόμενοι: 3 έτη ή ίση με μετάθεση, αν αυτή είναι μικρότερη.
 • Ασκούμενοι Εργαζόμενοι: 1 έτος ή ίση με μετάθεση, αν αυτή είναι μικρότερη.

Η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης δίνει το δικαίωμα στον μετατιθέμενο να απασχοληθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία στην Κύπρο που ανήκει στον ίδιο όμιλο με εκείνη εξωτερικού. Στην άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης θα αναγράφεται ο κύριος εργοδότης.


Hide details for Η Κύπρος είναι το Δεύτερο Κράτος Μέλος – ΚινητικότηταΗ Κύπρος είναι το Δεύτερο Κράτος Μέλος – Κινητικότητα
Οι διαδικασίες εισόδου, διαμονής και εργασίας όταν η Κύπρος είναι το Δεύτερο Κράτος Μέλος, δηλαδή όταν ο μετατιθέμενος θα διαμείνει και θα εργασθεί εδώ για μικρότερο διάστημα από άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ, εξαρτώνται από το διάστημα για το οποίο επιθυμεί να διαμείνει και να εργαστεί. Για να είναι δυνατή η κινητικότητα, πρέπει ο μετατιθέμενος να κατέχει ισχύουσα άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης από πρώτο Κράτος Μέλος, η διάρκεια της οποίας να καλύπτει όλο το διάστημα της κινητικότητας.


Hide details for Βραχεία ΚινητικότηταΒραχεία Κινητικότητα
Εάν κινητικότητα είναι για διάστημα 90 ημερών κατά ανώτατο όριο, εντός οποιουδήποτε διαστήματος 180 ημερών, τότε πρόκειται για βραχεία κινητικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν εκδίδεται καμία άλλη άδεια και ο μετατιθέμενος μπορεί να διαμείνει και να εργάζεται στην Κύπρο με την άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης που εκδόθηκε από το Πρώτο Κράτος Μέλος, νουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας (άρθρα 18διςΙ και 18διςΙΑ). Κατά τη βραχεία κινητικότητα, ο μετατιθέμενος δικαιούται να απασχοληθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία στην Κύπρο που ανήκει στον ίδιο όμιλο με εκείνη εξωτερικού.

Για σκοπούς διευκόλυνσης, οι προϋποθέσεις και τα έγγραφα με βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις με τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με τις αιτήσεις για εξασφάλιση άδειας.

Το γεγονός ότι δεν εκδίδεται καμία άλλη άδεια από την Κύπρο δεν σημαίνει πως ο αλλοδαπός μπορεί να εισέρχεται και να εργάζεται οποτεδήποτε στη Δημοκρατία. Πρέπει, πρώτα, η εταιρεία του πρώτου Κράτους Μέλους να κοινοποιήσει γραπτώς στο ΤΑΠΜ την πρόθεση του μετατιθέμενου να εργαστεί σε εταιρεία του ίδιου ομίλου στην Κύπρο. Υπάρχει διορία 20 ημερών για την εξέταση της κοινοποίησης.

Η κοινοποίηση αυτή, μπορεί να γίνει σε δύο χρονικά σημεία:
 • Πριν την είσοδο στην Ε.Ε. και ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης στο πρώτο Κράτος Μέλος, ή
 • Μετά την έκδοση της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης από το πρώτο Κράτος Μέλος και την είσοδο στην Ε.Ε. σε Κράτος Μέλος άλλο από την Κύπρο και όταν προκύψει ανάγκη κινητικότητάς του.

Σε περίπτωση που η κοινοποίηση βραχείας κινητικότητας υποβάλλεται στο Τμήμα πριν την είσοδο στην Ε.Ε. και ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης στο πρώτο Κράτος Μέλος, τότε ο μετατιθέμενος μπορεί να εισέλθει και να εργαστεί στην Κύπρο μόνο εάν το πρώτο Κράτος Μέλος έχει εκδώσει άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης και:
 • η Κύπρος αυτή εξέτασε έγκαιρα την κοινοποίηση και δεν υπάρχει αντίρρηση, ή
 • αν περάσουν οι 20 ημέρες χωρίς η Κύπρος να λάβει απόφαση για την κοινοποίηση.

Σε περίπτωση που η κοινοποίηση βραχείας κινητικότητας υποβάλλεται μετά την έκδοση της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης από το Πρώτο Κράτος Μέλος και μετά την είσοδο στην Ε.Ε. τότε ο μετατιθέμενος μπορεί να εισέλθει και να εργαστεί στη Δημοκρατία εφόσον το πρώτο Κράτος Μέλος έχει εκδώσει άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης άμεσα ακόμα και αν:
 • η Κύπρος δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για την κοινοποίηση, ή
 • δεν έχει λήξει η διορία εξέτασης της κοινοποίησης

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο αλλοδαπός δικαιούται να εισέλθει παρουσιάζοντας απλά την άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης που του παραχώρησε το πρώτο Κράτος Μέλος και δεν χρειάζεται ούτε άδεια εισόδου ούτε θεώρηση!

Σε περίπτωση που τελικά η Κύπρος διατυπώσει έγκαιρα αντίρρηση, για την οποία θα ενημερωθεί γραπτώς η εταιρεία και η αρμόδια αρχή του πρώτου Κράτους Μέλους, ο αλλοδαπός πρέπει να παύσει την απασχόλησή του και να αναχωρήσει.


Hide details for Μακρά ΚινητικότηταΜακρά Κινητικότητα
Εάν η κινητικότητα θα είναι για διάστημα που υπερβαίνει τις 90 ημέρες, τότε πρόκειται για μακρά κινητικότητα. Σε αυτή την περίπτωση ο μετατιθέμενος πρέπει να εξασφαλίσει άδεια μακράς κινητικότητας (μορφή κάρτας) από την Κύπρο κατόπιν αίτησης, εφόσον πληροί τις πρόνοιες της νομοθεσίας (άρθρα 18διςΙ και 18διςΙΒ).

Για σκοπούς διευκόλυνσης, οι προϋποθέσεις και τα έγγραφα με βάση τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτές πληρούνται έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις με τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομισθούν μαζί με τις αιτήσεις για εξασφάλιση άδειας.

Η αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας μπορεί να υποβληθεί όταν ο μετατιθέμενος βρίσκεται στο εξωτερικό ή στην Κύπρο, στο πλαίσιο βραχείας κινητικότητας, από την εταιρεία της Κύπρου (εργοδότης) στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΠΜ.

Η αίτηση εξετάζεται εντός 90 ημερών από την υποβολή της νοουμένου ότι είναι πλήρως συμπληρωμένη και έχουν προσκομισθεί όλα τα αναγκαία έγγραφα. Σε διαφορετική περίπτωση, η διορία μετρά από την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης.

Σε περίπτωση που ο μετατιθέμενος βρίσκεται στο εξωτερικό, μετά την υποβολή της αίτησης, ο μετατιθέμενος δικαιούται να εισέλθει στη Δημοκρατία, επιδεικνύοντας την άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης του πρώτου Κράτους Μέλους, χωρίς δηλαδή άδεια εισόδου ή θεώρηση (visa). Ο μετατιθέμενος δικαιούται, επίσης, να αρχίσει την απασχόλησή του με την άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης του πρώτου Κράτους Μέλους, μέχρι τη λήψη της απάντησης επί της αίτησης που εκκρεμεί στο Τμήμα.

Εάν η αίτηση στην Κύπρο για μακρά κινητικότητα εγκριθεί, επιτρέπεται η συνέχιση της διαμονής και απασχόλησης για διάστημα που θα αναγράφεται στην εκδοθείσα άδεια μακράς κινητικότητας. Η διάρκεια της άδειας μακράς κινητικότητας που εκδίδεται, είναι άνω των 90 ημερών και:
 • Είναι ίση με τη διάρκεια της μετάθεσης, ή
 • Ισχύει μέχρι τη λήξη της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης του πρώτου Κράτους Μέλους αν αυτή είναι μικρότερη.

Η άδεια μακράς κινητικότητας δίνει το δικαίωμα στον μετατιθέμενο να απασχοληθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία στην Κύπρο που ανήκει στον ίδιο όμιλο με εκείνη εξωτερικού. Στην άδεια θα αναγράφεται ο κύριος εργοδότης.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο αλλοδαπός πρέπει να παύσει την απασχόλησή του και να αναχωρήσει.
No documents found

Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus