Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


Υπηκοότητα

Οι αιτήσεις για απόκτηση ή αποκήρυξη της κυπριακής υπηκοότητας καθώς και παραχώρηση βεβαίωσης καθορισμού της υπηκοότητας υποβάλλονται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, στις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις και στις οικείες διπλωματικές αρχές (πρεσβείες και προξενεία). Ακολούθως, όλες διεκπεραιώνονται από τον Κλάδο Ιθαγενειών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα συνοδευτικά έγγραφα όλων ανεξαιρέτως των αιτήσεων θα πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα, δηλαδή θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα «APOSTILE» αν προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη της Χάγης, ειδάλλως να είναι σφραγισμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας και από τη διπλωματική αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα.- ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΚΥΠΡΙΟ ΠΟΛΙΤΗ
- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
- ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
- ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ
Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus