Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


Διαδικασίες για τη Σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης

Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμος του 2015 (αρ. 184(Ι)/2015) τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9/12/2015. Ο νόμος εισάγει στην κυπριακή έννομη τάξη το θεσμό της Πολιτικής Συμβίωσης. Η βασική αρμοδιότητα σε ότι αφορά στη σύναψή της αποδίδεται στο Ληξίαρχο που είναι ο Έπαρχος.

Πολιτική Συμβίωση συνάπτεται ενώπιον του Ληξίαρχου της επαρχίας διαμονής ενός εκ των ενδιαφερομένων προσώπων, στη παρουσία δύο μαρτύρων. Για τη σύναψη απαιτείται υποβολή συγκεκριμένου συμπληρωμένου εντύπου που να συνοδεύεται από προσωπικό έγγραφο ταυτοποίησης, ένορκη δήλωση και πιστοποιητικό ελευθερίας. Το τέλος σύναψης ανέρχεται στα 90 ΕΥΡΩ. 


Τα πιο κάτω έγγραφα έχουν σκοπό να ενημερώσουν και καθοδηγήσουν κατάλληλα το κοινό αναφορικά με το περιεχόμενο της νομοθεσίας και τις διαδικασίες που καθιερώνει.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 02-ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ.pdf (File Size: 273,86Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
03-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ.pdf (File Size: 244,84Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
04-ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ GR-EN.pdf (File Size: 340,38Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
05-ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ GR-EN.pdf (File Size: 236,15Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
06-ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ KOINHΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΛΥΣΗΣ GR-EN.pdf (File Size: 237,05Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
07-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ GR-EN.pdf (File Size: 280,95Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
08-ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ GR-EN.pdf (File Size: 295,97Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
09-ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΟΡΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.pdf (File Size: 219,1Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
01-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.pdf (File Size: 912,9Kb)

No documents found

Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus