Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Μετανάστευσης


ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ακολουθώντας τους πιο κάτω συνδέσμους μπορείτε να εντοπίσετε πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα πολιτική για την κάθε κατηγορία, τα έντυπα αιτήσεων και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, τα εφαρμοστέα τέλη, κλπ.- Απασχόληση σε Νεοφυείς Καινοτόμες Επιχειρήσεις - Startup Permit
- Οικιακοί Εργαζόμενοι
- Γενική Απασχόληση
- Εργαζόμενοι σε Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων
- Επισκέπτες
- Ψηφιακοί Νομάδες
- Φοιτητές
- Ερευνητές
- Εθελοντές
- Προσωρινή προστασία
- Αναγνωρισμένοι Πρόσφυγες - Συμπληρωματική Προστασία - Αιτητές Ασύλου
- Άμισθα Εκπαιδευόμενοι
- Μαθητές
- Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που είναι Μέλη Οικογένειας Κύπριου Πολίτη
- Ενδοεταιρική Μετάθεση
- Εποχιακή Εργασία

Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus