Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


Αλλαγή ονόματος λόγω αλλαγής ταυτότητας φύλου στα ταξιδιωτικά έγγραφα και τα δελτία ταυτότητας
  1. Η αίτηση υποβάλλεται στον οικείο Ληξίαρχο. Σε περίπτωση που το πρόσωπο γεννήθηκε εκτός Κύπρου και κατέχει ήδη Προξενικό Πιστοποιητικό Γέννησης, η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται στο Διευθυντή.
  2. Η διόρθωση τους καταχωρισμένους φύλου γίνεται μετά από γραπτή αίτηση του προσώπου υπό μορφή επιστολής /βιογραφικού σημειώματος και ένορκη δήλωση στον Πρωτοκολλητή. Οι αιτητές μπορούν προαιρετικά και μόνο εάν το επιθυμούν να επισυνάψουν οποιοδήποτε ιατρικό πιστοποιητικό, όπως για παράδειγμα ορμονοθεραπεία, στην περίπτωση που το θεωρούν οι ίδιοι ως ενισχυτικό έγγραφο για την εξέταση της αίτησης.
  3. Οποιοδήποτε πρόσωπο άνω των 18, μπορεί να υποβάλει αίτηση για αλλαγή ονόματος και φύλου.
  4. Η διόρθωση καταχωρισμένου φύλου, δεν θα γίνεται για περισσότερες από 2 φορές.
  5. Η εξέταση της αίτησης για τροποποίηση στοιχείων θα πρέπει να εξετάζεται από το Ληξίαρχο εντός 30 ημερών, εφόσον αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και επηρεάζει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.
  6. Μετά από την Απόφαση του Ληξίαρχου για αλλαγή ονόματος και φύλου, θα πρέπει να ακυρώνονται τα εν ισχύ επίσημα έγγραφα της Δημοκρατίας και να μεριμνά το πρόσωπο άμεσα για την υποβολή αίτησης για έκδοση νέων εγγράφων με τα διορθωμένα στοιχεία μετά την καταβολή των τελών όπως αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία.
  7. Οι αιτήσεις για νέα έγγραφα να υποβάλλονται αφού εγκριθεί το αίτημα από το Ληξίαρχο και ΟΧΙ ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης αλλαγής στοιχείων.
  8. Κατά την υποβολή των αιτήσεων για νέα έγγραφα, τα πρόσωπα θα πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιάζουν τα παλαιά έγγραφα για ακύρωση.
  9. Ο χειρισμός των σχετικών αιτημάτων θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.No documents found

Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus