Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης

Τα πιστοποιητικά γεννήσεως εκδίδονται από όλες τις Επαρχιακές Διοικήσεις. Το έντυπο αίτησης για την εγγραφή του νεογέννητου παιδιού, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί κατάλληλα από τον Ιατρό που διενήργησε τον τοκετό, το ένα αντίγραφο της αίτησης παραμένει στα αρχεία του νοσοκομείου/κλινικής, όπου γεννήθηκε το παιδί, το δεύτερο αντίγραφο αποστέλλεται από το νοσοκομείο/κλινική απευθείας στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση και το τρίτο αντίγραφο δίνεται στους γονείς του παιδιού, για να το υποβάλουν με τη σειρά τους στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση για εγγραφή του νεογέννητου στο ληξιαρχείο γεννήσεων. Η εγγραφή του παιδιού μπορεί να διενεργείται σε οποιοδήποτε Γραφείο της Επαρχιακής Διοίκησης ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης του παιδιού.

Η έκδοση πιστοποιητικού γέννησης είναι δυνατή μόνο αν τα στοιχεία του πολίτη είναι καταχωρημένα στο Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού.

Υπάρχει καταβαλλόμενο τέλος για κάθε πιστοποιητικό, νοουμένου φυσικά ότι η γέννηση έχει καταχωρηθεί εντός της χρονικής διάρκειας που καθορίζεται από το Νόμο (εντός 15 ημερών).

Καταβαλλόμενο τέλος 5 ευρώ για κάθε πιστοποιητικό

Καθυστερημένες εγγραφές γεννήσεων

Για τις περιπτώσεις εγγραφών γεννήσεων μετά την εκπνοή της περιόδου των τριών μηνών από την γέννηση, όπως αυτό καθορίζεται από τον νόμο, χρειάζονται τα πιο κάτω:

* Ένορκη δήλωση σε καθορισμένο έντυπο
* Έντυπο εγγραφής γεννήσεως συμπληρωμένο

* Επιβαρυντικό Τέλος : €60

Αίτηση για επανέκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως θα μπορεί να υποβληθεί από τις αρχές Μαΐου 2017 και μέσω του διαδικτυακού συστήματος η-ΣΑΠ! Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώNo documents found

Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus